Vedtægter for Morsø Senioridræt

1.

Foreningens navn er Morsø Senioridræt med hjemsted i Morsø kommune.

2.

Foreningens formål er at etablere idrætstilbud til borgere i Morsø kommune. Dette kan evt. ske i samarbejde med eksisterende foreninger.

3.

Som medlemmer optages alle idrætsinteresserede. Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål. Medlemmerne kan få denne afgørelse taget op ved førstkommende ordinære generalforsamling.

4.

Foreningen afholder sin ordinære generalforsamling i februar måned. Den bekendtgøres i den lokale dagspresse senest 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer. Alle valg til bestyrelsen foregår skriftligt.

Foreningens regnskabsår strækker sig fra 1/1 til 31/12.

Vedtægtsændringer skal ske med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 2/5 af medlemmerne eller flertallet i bestyrelsen kræver det. Indkaldelse som til ordinær generalforsamling.

5.

Dagsordenen skal indeholde flg. pkt.:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretninger: Formand evt. udvalg.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Budget for kommende år, herunder godkendelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af 2 suppleanter for denne.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Evt.

6.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, som fordeler sig som:

 • 5 ordinære medlemmer, der vælges af generalforsamlingen
 • 1 medlem, der vælges af udvalget for kroket forud for generalforsamling
 • 1 medlem, der vælges af udvalget for petanque forude for generalforsamling

Alle 7 vælges for en toårig periode. De 5 medlemmer valgt af generalforsamlinger vælges med 3 personer i ulige år og 2 personer i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer iblandt de 5 medlemmer, som er valgt af generalforsamlingen.

Afgørelser i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Foreningen tegnes udadtil af formand/næstformand og kasserer.

7.

Foreningen kan kun opløses, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel godkender det med 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigedes stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens evt. midler ældrearbejdet på Mors efter Folkeoplysningsudvalgets forslag.

 

Således vedtaget ved ordinær generalforsamling i Nykøbing Mors den 21. 02. 2023.

 

Designed by Nordic Networking